متضاد ناتوان

کلمات هم خانواده ناتوان

ناتوان یعنی چه؟

معنی کامل ناتوان و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه خشک: توانمند