متضاد شیرین

کلمات هم خانواده شیرین

شیرین یعنی چه؟

معنی کامل شیرین و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه شیرین: تلخ