متضاد شب

کلمات هم خانواده شب

شب یعنی چه؟

معنی کامل شب و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه شب: روز