متضاد سیراب

کلمات هم خانواده سیراب

سیراب یعنی چه؟

معنی کامل سیراب و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه ناپسند: تشنه، عطشان، عطش‌زده