متضاد سیاه

کلمات هم خانواده سیاه

سیاه یعنی چه؟

معنی کامل سیاه و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه سیاه: سپید، سفید، برده، غلام، کاکاسیاه، سیاه‌پوست،