متضاد زشت

کلمات هم خانواده زشت

زشت یعنی چه؟

معنی کامل زشت و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه زشت: قشنگ