متضاد روشنایی

کلمات هم خانواده روشنایی

روشنایی یعنی چه؟

معنی کامل روشنایی و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه روشنایی: روشنی، فروغ، نور ≠ تاریکی، ظلمت