متضاد روزانه

کلمات هم خانواده روزانه

روزانه یعنی چه؟

معنی کامل روزانه و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه روزانه: روزمره، هرروز، یومیه