متضاد دیر

کلمات هم خانواده دیر

دیر یعنی چه؟

معنی کامل دیر و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه دیر: ۱. دراز، دور، طولانی، متمادی، مدید ۲. تاخیر ≠ زود، گاه