متضاد خوشحال

کلمات هم خانواده خوشحال

خوشحال یعنی چه؟

معنی کامل خوشحال و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه خوشحال: اندوهگین، غمزده، غمناک، دلمرده