متضاد خوبی

کلمات هم خانواده خوبی

خوبی یعنی چه؟

معنی کامل خوبی و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه خوبی: زشتی، لطف، عنایت