متضاد خنده

کلمات هم خانواده خنده

خنده یعنی چه؟

معنی کامل خنده و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه خنده: گریه