متضاد خشک

کلمات هم خانواده خشک

خشک یعنی چه؟

معنی کامل خشک و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه خشک: تر، باطراوت، خرم، شاداب، مرطوب، نوشکفته، بی‌آب، بی‌نم، کویر، برهوت،