متضاد جوان

کلمات هم خانواده جوان

جوان یعنی چه؟

معنی کامل جوان و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه جوان: پیر