متضاد ترسو

کلمات هم خانواده ترسو

ترسو یعنی چه؟

معنی کامل ترسو و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه ترسو: شجاع، نترس، بی‌پروا، شیردل