متضاد بالا

کلمات هم خانواده بالا

بالا یعنی چه؟

معنی کامل بالا و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه بالا: پایین، زیر، فرود، مافوق، قامت، قد، هیکل، بلندا، بلندی، عرشه، بلند، رفیع، والا، صدر، زیاد