متضاد آغاز

کلمات هم خانواده آغاز

آغاز یعنی چه؟

معنی کامل آغاز و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه آغاز: پایان