متضاد آسان

کلمات هم خانواده آسان

آسان یعنی چه؟

معنی کامل آسان و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه ناپسند: ۱. ساده، سهل ۲. میسر ۳. بیرنج، راحت ≠ بغرنج، دشوار، سخت، شاق، غامض، متعسر، مشکل