هم خانواده مثل

کلمات هم خانواده مثل

 مثل یعنی چه؟

معنی کامل مثل و هم خانواده