هم خانواده جلال

کلمات هم خانواده جلال

جلال یعنی چه؟

معنی کامل جلال و هم خانواده