معنی کلمه eye

چشم انگلیسی چی میشه

eye یعنی چه؟

چشم به انگلیسی