معنی کلمه ear

گوش انگلیسی چی میشه

ear یعنی چه؟

گوش به انگلیسی