معنی کلمه blood

خون انگلیسی چی میشه

blood  یعنی چه؟

خون به انگلیسی