معنی کلمه رحمان

معنی رحمان

 رحمان یعنی چه؟

معنی کامل رحمان