معنی کلمه بامداد

معنی بامداد

 بامداد یعنی چه؟

معنی کامل بامداد