معنی کلمه باتیس

معنی باتیس

 باتیس یعنی چه؟

معنی کامل باتیس