هم خانواده لطیف

کلمات هم خانواده لطیف

لطیف یعنی چه؟

معنی کامل لطیف و هم خانواده