متضاد غمگین

کلمات هم خانواده غمگین

غمگین یعنی چه؟

معنی کامل غمگین و هم خانواده