هم خانواده علم

کلمات هم خانواده علم

 علم یعنی چه؟

معنی کامل علم و هم خانواده