معنی کلمه beard

ریش انگلیسی چی میشه

beard یعنی چه؟

ریش به انگلیسی