هم خانواده تسلیم

کلمات هم خانواده تسلیم

تسلیم یعنی چه؟

معنی کامل تسلیم و هم خانواده