معنی کلمه بوبار

معنی بوبار

 بوبار یعنی چه؟

معنی کامل بوبار