هم خانواده استقبال

کلمات هم خانواده استقبال

استقبال یعنی چه؟

معنی کامل استقبال و هم خانواده