معنی کلمه آزاد

معنی آزاد

 آزاد یعنی چه؟

معنی کامل آزاد